ESILEHELE TEHASED UUDISED
EESTI TEHASTE RAADIOAPARAATIDE EKSPORT

Tartu Telefonivabrik AS
Tartu Telefonivabrik oli suur eksportija, kuid peamiselt müüdi välismaale telefonikaupa (laua-, seina- ja välitelefoniaparaadid, keskjaamad, nende osad jms).
1920. aastatel ja 1930. aastate I poolel eksporditi ka raadiovastuvõtjaid, kuid täpsed andmed selle kohta puuduvad. Ajaleheartiklite teatel müüdi raadiovastuvõtjaid esimeste välisriikidena Lätti ja Soome, hiljem väiksemate või suuremate partiidena peamiselt Leetu, Brasiiliasse, Kanaari saartele jm.
Milliste kaubamärkide ja mudelinimede all Tartu Telefonivabriku raadioaparaate välismaal turustati, pole teada.

1926
"Kuid raadioaparaate on valmistatud rohkesti ka naaberriikidesse." (Postimees 09.01.1927).

1928
"Tartu telef.-vabr. on rohkesti oma raadiovastuvõtjaid Leedumaale müünud. Hiljuti läks sinna suurem saadetis. Tellitakse välismaale peamiselt 5-lambilisi neutrodüüne." (Kaja 07.07.1928).

1929
"Läti ja Soomega on Tartu telefoni vabrikul leping sõlmitud, mille järele vabrikus neile tänavu valmistatakse
üle 100 raadio vastuvõtja, need on 4- ja 5-lambilised valgustusvõrgu aparaadid, mis Eestis esimese auhinnaga märgitud. Sügisel kavatseb vabrik alandada patareidega vastuvõtjate hinda, kuna tarvitamine kaldub kindlasti võrkvastuvõtjate kasuks. Seni valmistatud võrkaparaatidest on kõige rohkem müüdud väljamaale. Kodumaa on alles liig nõrgalt elektrifitseeritud, et moodsaid raadioaparaate laiemalt kasutada. Siiski ostetakse neid linnadesse. Suurem hulk läheb aga Soome. Läti jaoks valmistatakse eraldi vastuvõtjaid 120 ja 220-voldisele voolule. Leedusse teeb võrkaparaatide müük takistusi, kuna seal tarvitatakse alalis-voolu. Sügisel võetakse aga Leedus rohkem vahelduvat voolu tarvitusele ja see ennustab tellimisi võrkvastuvõtjate kohta." (Kaja 08.06.1929).

1931
"Tartu telefonivabriku töö raadiotarbete ja aparaatide valmistamise alal on kujunenud meil päris rahvuslikuks raadioloominguks, mille kuulsus ulatub isegi Soome- ja Leedumaale." (Kaja 22.08.1931).
"Tartu telefonivabriku aparaadid on leidnud pääsu ka välisturule ja nii veetakse Eesti raadioaparaate võrdlemisi suurel hulgal Leedusse, Soome, Türgimaale ja Hiinasse." (Sakala 20.10.1931). /Võib-olla on siin ekslikult nimetatud ka telefoniaparaatide välisturge (Türgi, Hiina)./

1934
"Telefoni Vabriku raadioaparaadid leiavad rohkearvulisi ostjaid ka välismail. Alles mõni aeg tagasi sai vabrik muude riikide hulgas tellimise ka Hispaania asumaalt - Kanaaria saartelt." (Kaja 29.04.1934).
"Tartu Telefonivabrikust on tellinud 1000 vastuvõtjat isegi Buenos Airesi, mis seda imelikum, et meil tellitakse vastuvõtjaid Ameerikast — Ameerika aga jälle meilt." (Raadio Nr 181 (32), 21.09.1934). /Võimalik, et 1000 asemel peaks olema 100./
"Olgu märgitud, Tartu telefonivabrikutel on korda läinud oma aparaatidele turgu leida Lõuna-Ameerikas. Seni on välja saadetud sada aparaati." (Maaleht 05.11.1934, artikkel raadionäitusest).

1935
"Tartust 300 raadioaparaati Ameerikasse. Tartu telefonivabrik sai neil päevil Ameerikast tellimise
300 raadioaparaadi "Maailma super" peale. "Maailma super", kuuludes kõige paremate raadiovastuvõtjate hulka, on leidnud välismail laialdast tähelepanu. Ka varemini on siit saadetud raadioaparaate Ameerikasse. Seekord läheb üks suurem saadetis." (Postimees 20.03.1935).
"AS Tartu telef. vabrik on käesoleval hooajal valmistanud 3000 aparaadi ümber ja neist välismaale
500 ümber eksporteerinud ja saadab ikka edasi ..." (Uudisleht 09.05.1935). /Tegelikult on 3000 hooaja toodanguna ilmselt ülepaisutatud number, 500 ekspordikogusena võib olla tõenäoline./
"Ka välisturustus raadio alal areneb ja vabrik on saanud suuremaid tellimisi mitmelt poolt välismaalt. Alles hiljuti täitis vabrik suurema tellimise Brasiiliast - Rio de Janeirost." (Päevaleht 05.09.1935).
"Vaatamata teravale võistlusele raadioturul, on Tartu telefonivabrik ka oma raadioaparaatidele leidnud küllalt müügivõimalusi välisturul; neid eksporteeritakse peamiselt Leetu, Brasiiliasse, Kanaaria saartele jne." (Uus Eesti 19.12.1935). Riik 1931 1932 1933 1934 1935
kg Kr kg Kr kg Kr kg Kr kg Kr
 Soome 3618 32 529 7826 62 897 7920 75 617 3805 41 778 13 949 158 098
 Leedu 11 160 102 737 4810 35 213 548 8984 1909 25 644 2049 34 168
 Hiina 1130 9042 2503 26 634 7188 53 975 2020 19 151 5202 36 215
 Türgi 3960 34 820 3813 39 605 1140 11 689 3750 43 444 6343 79 126
 Pärsia - - 10 268 956 9569 2640 25 682 2232 17 916
 Poola 510 7193 40 327 - - - - - -
 Kreeka 63 959 - - - - - - - -
 Rumeenia 2252 14 253 178 1094 - - - - - -
 Palestiina - - - - 72 1134 - - - -
 Brasiilia - - - - - - 1271 14 089 1442 18 139
 Kanaaria
 saared
- - - - 70 214 - - 15 208
22 693 201 535 19 180 166 041 17 894 161 184 15 395 169 790 31 232 343 875

Tartu Telefonivabriku kogueksport 1931-1935 (Rahvusarhiiv, ERA.969.2.427, Majandusministeerium, lk 116-117). Ruumi kokkuhoiu mõttes on summade komakohad (sendid) välja jäetud.


"Lisaks eelpoolsele valmistab vabrik veel raadioaparaate kodumaa raadioturu nõuete rahuldamiseks. Varematel aastatel eksporteeriti ka raadioaparaate välismaale, kuid viimasel ajal on raadioaparaatide eksport lõppenud. Eestis valmistatud raadioaparaate on müüdud isegi Lõuna-Ameerikasse." (Postimees 07.02.1937).

1930. aastate II poolel ei loobunud Tartu Telefonivabrik küll oma raadioaparaatidele välisturgude otsimisest, kuid eksport piirdus siiski vaid üksikute saadetistega, teadaolevatel andmetel ehk kuni paarikümne aparaadiga.
03.12.1937 saadeti Soome firmale OY L. M. Ericsson AB 1 raadioaparaat, bruto 21,5 kg, neto 10,5 kg, väärtus 1837.50 Smk (ERA.969.2.592).
18.01.1938 saadeti Jugoslaaviasse 3 raadioaparaati, bruto 42 kg, neto 30,7 kg, väärtus 7500 dinaari. Tegemist oli Beogradis toimunud Jugoslaavia raadionäituse eksponaatidega. Majandusministeerium andis aparaatidele päritolutunnistuse 7. veebruaril ja uuesti 3. augustil 1938. Võimalik, et vastuvõtjad realiseeriti Jugoslaavias. (ERA.969.2.593, ERA.969.2.688; Postimees 01.02.1938).
24.05.1938 andis majandusministeerium päritolutunnistuse Soome (võib-olla V. J. Kostiainenile) saadetud "2 kastile" raadioaparaatidele, bruto 80 kg, neto 29,7 kg, väärtus 5250 Smk (ERA.969.2.686).
06.12.1938 andis majandusministeerium päritolutunnistuse Soome firmale OY L. M. Ericsson AB saadetud "1 kastile" raadioaparaatidele, bruto 31,5 kg, neto 11,6 kg, "tasuta proov" (ERA.969.2.686).
16.12.1938 andis majandusministeerium päritolutunnistuse Soome saadetud "1 kohale" raadioaparaatidele, bruto 67,8 kg, neto 30,5 kg, väärtus 4020 Smk (ERA.969.2.686).
23.12.1938 andis majandusministeerium päritolutunnistuse Soome V. J. Kostiainenile saadetud 5 raadioaparaadile ("3 kasti"), bruto 162,3 kg, neto 63,9 kg, väärtus 9295.60 Smk (ERA.969.2.686).
04.02.1939 andis majandusministeerium päritolutunnistuse Soome firmale OY L. M. Ericsson AB saadetud 1 raadioaparaadile, bruto 30,9 kg, neto 14,3 kg, "maksuta prooviks" (ERA.969.2.686).
16.03.1939 andis majandusministeerium päritolutunnistuse Türki firmale Establissements Helios saadetud "1 kastile" raadioaparaatidele või raadioseadmetele ("appareils de radio"), bruto 61 kg, neto 20,1 kg, väärtus 14.8.2 naela (ERA.969.2.690).
21.04.1939 andis majandusministeerium päritolutunnistuse Leetu Kaunasesse firmale V. Milianskas ir B-re saadetud 1 raadioaparaadile ("1 kast"), bruto 24,5 kg, neto 8,5 kg, "prooviks tasuta" (ERA.969.2.763).
22.(?)04.1939 andis majandusministeerium päritolutunnistuse Türki Istanbuli Kemal Ohrile saadetud 1 raadiovastuvõtjale ja antennikomplektile, bruto 14 kg, neto 8,3 kg, väärtus 125 Kr (ERA.969.2.763).
15.06.1939 andis majandusministeerium päritolutunnistuse Saksamaale firmale Telefunken saadetud 1 5-lambilisele patareivastuvõtjale, bruto 13,5 kg, neto 9,8 kg, väärtus 90 Kr (ERA.969.2.765). Tegemist oli Eesti AS Siemens tellimusel valmistatud mudeli Telefunken 956 BK proovieksemplariga.


OÜ Raadio-Elektrotehnika Tehas RET
RET eksportis aastail 1936-39 hinnanguliselt mõnisada raadiovastuvõtjat peamiselt Soome, aga ka Leetu ja väidetavalt Poolasse.
Peale vastuvõtjate müüs RET Soome ka valjuhääldite osi (näiteks septembris 1939 "pikaajalise lepingu alusel" 300 kg (ERA.969.2.748)).
Vt ka Raadioaparaatide ja nende osade sisse- ja väljavedu 1938-1940.

1936
1936. aastal eksportis RET
Soome kokku 43 raadioaparaati (ERA.957.4.508, lk 102 ja 105; ERA.969.4.240).
Jaanuaris 1937 taotles tehas majandusministeeriumilt sisseveotollide tagasimaksu kokku 29 raadioaparaadilt, mis eksporditi Soome vahemikus augustist detsembrini 1936 (ERA.969.4.126):
  tüüp
332P - 9 tk    (MARET 2 1936/37)
  tüüp
562P - 1 tk    (ILMATAR? 1936/37)
  tüüp
561V - 8 tk    (? mudel 1936/37)
  tüüp
561U - 11 tk    (? mudel 1936/37)
Taotlusele olid lisatud tollikviitungid kokku 35 Soome lähetatud aparaadi kohta:
  10.07.1936 - 1 aparaat
  11.08.1936 - 4 aparaati (sh 1 tk 561V)
  14.10.1936 - 3 aparaati (sh 1 tk 332P ja 1 tk 561U)
  23.11.1936 - 10 aparaati (sh 3 tk 332P, 4 tk 561U, 2 tk 561V)
  07.12.1936 - 17 aparaati (sh 5 tk 332P, 1 tk 562P, 6 tk 561U ja 5 tk 561V)


   
Majandusministeeriumile 05.01.1937 esitatud taotlus makstud sisseveotollide tagasisaamiseks 1936. a. II poolel eksporditud aparaatidelt ja taotlusele 15.01.1937 lisatud augustist detsembrini 1936 Soome eksporditud aparaatide nimekiri.
Rahvusarhiiv ERA.969.4.126 (Majandusministeerium)


                      
Majandusministeeriumile 05.01.1937 esitatud taotlusele lisatud tüüpide 332P, 562P, 561V ja 561U tükitabelid. Tükitabel kujutas endast eksporditud raadioaparaatide valmistamiseks kasutatud tehase enda poolt välismaalt sisse veetud osade ja materjalide loetelu.
Rahvusarhiiv ERA.969.4.126 (Majandusministeerium)1937
1937. a. juulis andis majandusminister välja määruse, mille järgi said Eesti raadiotehased taotleda riigilt tollimaksu tagasimakset nende raadioosade eest, mille tehased olid ise importinud ja mida olid kasutanud eksporditavate raadioaparaatide valmistamiseks (määruse tekst ERA.969.4.126, lk 32-33).
"Majandusministri poolt anti määrus, mille järgi raadiotööstustele, kes ekspordivad raadioaparaate, maksetakse tagasi eksporditavate raadiovastuvõtjate valmistamiseks tarvitatud tööstuse enda poolt imporditud materjalidelt ja osadelt tasutud tollimaksud. Tollisoodustuse soovijatel tuleb majandusministeeriumi tööstusosakonnale esitada vastav avaldus eksporditavate aparaatide üle ja spetsifikatsioon eksporditava aparaadi iga tüübi valmistamiseks tarvitatud imporditud materjalide ja osade üle, millede eest on tasutud tollimaksu." (Vaba Maa 31.07.1937, lk 3)
1937. a. sügisel Eesti ja Soome vahel sõlmitud lisaleping võimaldas tollisoodustusega eksportida Eestist Soome kokku 400 raadioaparaati (soomlased omakorda said raadioaparaate samadel tingimustel müüa Eestisse) (Päevaleht 16.09.1937).

Andmed RETi 1937. a. ekspordi kohta on väga napid, infot on vaid aasta lõpu saadetiste kohta.

Novembris-detsembris eksportis RET Soome vähemalt 64 raadioaparaati.
Novembris esitas tehas majandusministeeriumile sisseveotollide tagasimaksetaotluse koos 4 eksporditud aparaaditüübi tükitabeliga, mis ilmselt kajastas ühe või mõlema novembrikuise saadetisega eksporditud aparaate. Kahjuks ei lisatud neile eksporditud aparaatide koguseid. Tüübid olid järgmised (ERA.969.4.126):
  tüüp
333P    (lambid KT2, 2x VP21 = MARET 3   333P 1937/38)
  tüüp
533P    (lambid VP21, HL2, L21, 2x PT2 = TULJAK 533P 1937/38)
  tüüp
563V    (lambid 6B8G, 6A8G, 6F6G, 80, EM1 = SANGAR 563V 1937/38)
  tüüp
663U    (lambid CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1, C1, EM1 = PIKKER 663U? 1937/38)
Majandusministeerium andis välja päritolutunnistused järgmistele aparaatidele (ERA.969.2.592):
  08.11.1937 saatis OÜ RET Soome firmale Agra 15 aparaati
  19.11.1937 saatis OÜ RET Soome firmale Agra 20 aparaati
  06.12.1937 saatis Raadio-Kooperatiiv Soome firmale Amaradio OY 29 aparaati (10 tk 38 P5, 9 tk 38 V5 ja 10 tk 38 Y7)
Viimase saadetise kohta esitas tehas 2. detsembril majandusministeeriumile ka sisseveotollide tagasimaksetaotluse koos 3 aparaaditüübi tükitabeliga (ERA.969.4.244):
  tüüp
38 P5 - 10 tk    (lambid VP21, HL2, L21, 2x KT2 = TULJAK 533P 1937/38)
  tüüp
38 V5 - 9 tk    (lambid 6B8G, 6A8G, 6F6G, 80, EM1 = SANGAR 563V 1937/38)
  tüüp
38 Y7 - 10 tk    (lambid EK2, EF5, EBC3, CL4, CY1, C1, EM1)

                      

              
Majandusministeeriumile 13.11.1937 esitatud nelja eksporditud aparaaditüübi - 333P, 533P, 563V ja 663U - tükitabelid sisseveotollide tagasisaamiseks. Tükitabel kujutas endast eksporditud raadioaparaatide valmistamiseks kasutatud tehase enda poolt välismaalt sisse veetud osade ja materjalide loetelu. Tumedamas trükis lehed on paremini loetavad duplikaadid (need tükitabelid olid esitatud kahes eksemplaris).
Rahvusarhiiv ERA.969.4.126 (Majandusministeerium)


       
Majandusministeeriumile 05.12.1937 esitatud kolme eksporditud aparaaditüübi tükitabelid koos ekspordikogustega - 38 P5 (10 tk), 38 V5 (9 tk), 38 Y7 (10 tk). Taotluse leht puudub.
Rahvusarhiiv ERA.969.4.244 (Majandusministeerium)1938
Andmed RETi 1938. a. ekspordi kohta pärinevad kahest allikast: majandusministeeriumi poolt kontingendikaubale välja antud päritolutunnistustest (ERA.969.2.590, ERA.969.2.686, ERA.969.2.689) ja majandusministeeriumile esitatud sisseveotollide tagasimakse taotlustest (ERA.969.4.244, ERA.969.4.329, ERA.969.4.335). Päritolutunnistuste ja tagasimaksetaotluste andmed kattuvad suures osas, kuid mitte täielikult. Tagasimaksetaotlused on esitatud jaanuarist aprillini ja septembris-oktoobris 1938. Eeldatavasti kõik aparaadid, mille kohta väljastati päritolutunnistused ja/või esitati tagasimaksetaotlused, ka reaalselt eksporditi.
Soomes turustati vähemalt osa RETi aparaate Superla nime all.

  jaan. 1938 Superla 332P - 10 tk   (MARET 2  332P 1937/38); Soome, eksportija Raadio-Kooperatiiv, saaja Radiotukku OY Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  jaan. 1938 Superla 38 V5 - 8 tk   (lambid 6B8G, 6A8G, 6F6G, 80, EM1 = SANGAR 563V 1937/38); Soome, eksportija Raadio-Kooperatiiv, saaja Amaradio OY Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  jaan. 1938 Superla 38 Y7 - 12 tk   (lambid EK2, EF5, EBC3, CL4, CY1, C1, EM1 = ? mudel); Soome, eksportija Raadio-Kooperatiiv, saaja Amaradio OY Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  jaan. 1938 Superla 332P - 40 tk   (MARET 2  332P 1937/38); Soome, eksportija Raadio-Kooperatiiv, saaja Raadiotukku OY Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  veebr. 1938 Superla 38 P5 - 25 tk   (lambid VP21, HL2, L21, 2x KT2 = TULJAK 533P 1937/38); Soome, eksportija Raadio-Kooperatiiv, saaja Amaradio OY Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  veebr. 1938 Superla 38 P5 - 15 tk   (lambid VP21, HL2, L21, 2x KT2 = TULJAK 533P 1937/38); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Amaradio OY Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  veebr. 1938 Superla 332P - 20 tk   (MARET 2  332P 1937/38); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Radiotukku OY Helsingis / päritolutunnistus
  märts 1938 Superla 332P - 6 tk   (MARET 2  332P 1937/38); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Radiotukku OY Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  märts 1938 Tuljak 533P - 9 tk   (TULJAK 533P 1937/38); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Agra Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  apr. 1938 Superla 332P - 5 tk   (MARET 2  332P 1937/38); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Radiotukku OY Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  juuli 1938 tüüp 214P - 1 tk   (MALLE 1938/39?); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Radiotukku OY Helsingis / päritolutunnistus
  juuli 1938 tüüp 431V - 1 tk   (AHTO V 431V 1937/38?); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Radiotukku OY Helsingis / päritolutunnistus
  sept. 1938 ? tüüp - 4 tk   (? mudel); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Radiotukku OY Helsingis / päritolutunnistus
  sept. 1938 ? tüüp - 4 tk   (? mudel); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Amaradio OY Helsingis / päritolutunnistus
  sept. 1938 tüüp 332P - 12 tk   (MARET 2  332P 1937/38); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Radiotukku OY Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  sept. 1938 tüüp 332P - 5 tk   (MARET 2  332P 1937/38); Soome, eksportija OÜ RET, saaja Radiotukku OY Helsingis / päritolutunnistus ja tagasimaksetaotlus
  okt. 1938 tüüp 334P - 18 tk   (MARET 4  334P 1938/39); Leetu, eksportija OÜ RET, saaja K.B. Spaudos Fondas Kaunases / päritolutunnistused (okt ja nov, topelt) ja tagasimaksetaotlus
  okt. 1938 tüüp 454P - 21 tk   (TULJAK 2  454P 1938/39); Leetu, eksportija OÜ RET, saaja K.B. Spaudos Fondas Kaunases / päritolutunnistused (okt ja nov, topelt) ja tagasimaksetaotlus
  okt. 1938 tüüp 563V* - 10 tk   (SANGAR 1  563V 1938/39?); Leetu, eksportija OÜ RET, saaja K.B. Spaudos Fondas Kaunases / päritolutunnistused (okt ja nov, topelt) ja tagasimaksetaotlus; *päritolutunnistustel 556V

Firma Eesti AS Siemens kirjavahetusest selgub, et 1938. a. kevadel eksportis RET Soome 21 aparaati, mis olid algselt valmistatud Eesti AS Siemensi eelkäija, tehnikabüroo H. Oesterlein & Ko tellimusel Telefunken TA 667 U nime all. Kui tegemist polnud eksporditüübiga 38 Y7, siis nende aparaatide kohta tagasimaksetaotlusi kas ei esitatud või pole neid leida õnnestunud.

                  
Majandusministeeriumile esitatud taotlused ja tükitabelid: 04.01.1938 (10 aparaati tüüp Superla 332P); 10.01.1938 (8 aparaati tüüp Superla 38 V5, 12 aparaati tüüp Superla 38 Y7).
Rahvusarhiiv ERA.969.4.244 (Majandusministeerium)


                
Majandusministeeriumile esitatud taotlused ja tükitabelid: 24.01.1938 (40 aparaati tüüp Superla 332P); 01.02.1938 (25 aparaati tüüp Superla 38 P5).
Rahvusarhiiv ERA.969.4.244 (Majandusministeerium)


                  
Majandusministeeriumile esitatud taotlused ja tükitabelid: 10.02.1938 (15 aparaati tüüp Superla 38 P5); 26.03.1938 (6 aparaati tüüp Superla 332P, 9 aparaati tüüp Tuljak 533P).
Rahvusarhiiv ERA.969.4.244 (Majandusministeerium)


                
Majandusministeeriumile esitatud taotlused ja tükitabelid: 19.09.1938 (12 aparaati tüüp 332P); 20.10.1938 (18 aparaati 334P, 21 aparaati 454P, 10 aparaati 563V).
Rahvusarhiiv ERA.969.4.335 (Majandusministeerium)1939
1939. aasta raadioaparaatide ekspordi kohta on teada üksnes kahe Soome lähetatud saadetise majandusministeeriumile esitatud väljaveoloa taotlused septembrist 1939 (ERA.969.2.751):
  
? tüüp - 7 tk sept. 1939
  
Maret 5 tüüp 335P - 25 tk sept. 1939    (MARET 5  335P 1939/40)
  
Rekord P tüüp 455P - 25 tk sept. 1939    (REKORD P  455P 1939/40)

Oktoobris 1939. a. esitas RET majandusministeeriumile kahe raadiolambi (eksporditud aparaatide jaoks) väljaveoloa taotluse; lampide saajaks oli firma Amaradio Helsingis (ERA.969.2.750 lk 489).

       
Majandusministeeriumile esitatud väljaveoloa taotlused: 12.09.1939 (7 aparaati); 21.09.1939 (25 aparaati 335P Maret 5, 25 aparaati 455P Rekord P).
Rahvusarhiiv ERA.969.2.751 (Majandusministeerium)


AS Are Elektrotehnika Tehased
Ajalehtedes ilmunud reklaamartiklite andmetel eksportis Are raadioaparaate Soome, Rootsi ja Poola.

1937
Are raadiotehase ekspordi kohta 1937. aastal usaldusväärsed andmed puuduvad. Väidetavalt eksporditi sel aastal Soome koguni ligi 400 aparaati.
"Et "Are" raadiote kvaliteet on leidnud vastuvõttu ka välismaal, siis suur osa produktsioonist rändab eksportkaubana peamiselt Rootsi ja Poola." (Virumaa Teataja 08.09.1937).
"...mitte ainult kodumaal, vaid ka naaberriikides on suutnud ARE tehas oma tooteid edukalt turustada. ARE tehas on saatnud järjekindlalt suuremaid aparaatide saadetisi Soome ja hakkab oma aparaate lähemal ajal turustama ka Rootsis. Viimane asjaolu on väga hinnatav, sest Rootsi on kõrgelt arenenud raadiotööstusega maa, mis ise ekspordib aparaate paljudesse maadesse; sellisesse riiki võib turustada ainult parima kvaliteediga aparaate." (Uus Eesti 13.11.1937).
"...Käesolevate ridade kirjutajal oli võimalus mainitud vastuvõtjaga, mis muide kannab iseloomustavat nime "Trump", põhjalikult tutvuda ja peab ütlema, et "Trump" väärib täiel määral oma nime... Muu hulgas olgu märgitud, et sama tüüpi vastuvõtjat on ARE raadiotehas turustanud tänavu Soomes suure eduga
"Sinko" nime all, kogusummas umbes 400 aparaati..." (RS (Raadio Saatekavad) 03.12.1937).


AS Tormolen & Ko Narva osakonnale saadetud Are ringkiri.
(Rahvusarhiiv ERA.892.1.296 lk 39)

1938
20.01.1938 andis majandusministeerium päritolutunnistuse Soome firmale OY Otto Brandt saadetud
11 raadioaparaadile (8 tk Ants, 3 tk Masurka), bruto 85,5 kg, neto 82,2 kg, väärtus 1219 Kr (ERA.969.2.590).


Standard-Raadio, J. Rammul
J. Rammuli raadiotehas eksportis raadioaparaate vähesel määral Soome.

05.02.1938 andis majandusministeerium Johannes Rammulile päritolutunnistuse Soome firmale OY Westren-Doll AB saadetud
2 raadioaparaadile, bruto 23,1 kg, neto 19,6 kg, väärtus 220 Kr (ERA.969.2.590).
08.02.1938 andis majandusministeerium Johannes Rammulile päritolutunnistuse Soome firmale OY Westren-Doll AB saadetud
3 raadioaparaadile, bruto 34,65 kg, neto 29,4 kg, väärtus 330 Kr (ERA.969.2.590).
08.02.1938 andis majandusministeerium Johannes Rammulile päritolutunnistuse Soome firmale OY Westren-Doll AB saadetud
6 raadioaparaadile, bruto 69,3 kg, neto 58,8 kg, väärtus 660 Kr (ERA.969.2.590).
Aparaadid kandsid dokumentides tähistust AT 21 kuni AT 31.

"Tehas on müünud aparaate seni peaasjalikult kodumaa turule vähesel arvul ka Soome. Edaspidi hakatakse vastuvõtjaid suuremal arvul eksporteerima" (Postimees 01.06.1938).
"Ka tahab ettevõte edaspidi senisest suuremal määral tähelepanu pöörata raadioaparaatide ekspordile. Seni on Joh. Rammuli tööstus aparaate eksportinud üksnes Soome, kuid seda rohkem vaid oma aparaaditüüpide tutvustamiseks." (Uudisleht 01.06.1938).


raadiotuba[ät]hot.ee