ESILEHELE TEHASED UUDISED
EESTIS VALMISTATUD JA MONTEERITUD VÄLISFIRMADE RAADIOAPARAADID

  EESTIS MÜÜDUD VÄLISMAA TEHASTE RAADIOAPARAADID

  EESTIS MÜÜDUD VÄLISMAA TEHASTE RAADIOAPARAATIDE NIMEKIRI

1937. aasta kevadel, enne 1937/38 raadiohooaja algust, teostas majandusministeerium raadioaparaatide sisseveos olulisi ümberkorraldusi. Raadioaparaatide Eestisse sisseveoks tuli nüüd taotleda litsents. Vastuvõtjaid ei lubatud importida USA-st ja Austriast, ainult Saksamaalt, Inglismaalt, Hollandist ja vähemal määral Rootsist ja Lätist (hilisema kokkuleppega ka Soomest). Kehtestati piirangud, mis lubasid importööridel vastuvõtjaid sisse vedada vaid 40% ulatuses möödunud aasta mahust (hiljem sisseveokontingenti suurendati). Kõige olulisema piiranguna tõsteti sisseveetavate raadioaparaatide ja -osade tollimaksu - raadioaparaatidel 3 kroonilt 4,50 kroonile netokilolt ning raadioosadel ja valjuhäälditel 2 kroonilt 2,50 kroonile netokilolt (üldtariif tõusis vastavalt 9 ja 5 kroonile). (Vt artikleid Raadioturust 1937. aastal)
Kitsenduste eesmärgina tõi majandusministeerium välja soovi raadioturgu korrastada, samuti soodustada Eestis välismaa aparaatide kokku panemist imporditud osadest (detailide sisseveole kavatseti anda kergemini litsentse ja tollid hoida madalamad). Kuigi äridel oli ladudes palju varem varutud kaupa, otsiti siiski ka võimalusi sisseveetud osadest välismaa aparaatide kokku panemiseks Eestis. (Vaba Maa 17.08.1937)
Septembris 1937 märgiti ajakirjanduses, et mitmed Eesti suuremad raadiotehased ja ka väiksemad töökojad on juba alustanud välismaa aparaatide monteerimist.
Riiklik sisseveo reguleerimine jätkus ka järgmistel aastatel. Näiteks 1938. a. lõpus sõlmiti uus kaubavahetuskokkulepe Eesti ja Hollandi vahel, mis nägi ette Hollandist sisseveetavate raadioaparaatide ja nende osade mahu vähendamist umbes poolele 1937. a. tasemest. (Postimees 6.12.1938)

Eestis teostati välisfirmade raadioaparaatide valmistamist ja monteerimist kolmel viisil - oma konstruktsiooniga aparaatide valmistamine (teadaolevalt Reti ja TTV Telefunkenid, ilmselt ka Are Philipsid), imporditud üksikosadest aparaatide monteerimine (nt Rammuli KB) ja imporditud shassiide (kokku monteeritud aparaadid) paigaldamine Eestis valmistatud kastidesse (pluss lampide, võib-olla skaala jms lisamine). Viimast oli harrastatud juba ka 1930. a-te algupoolel.


TELEFUNKEN - Eestis valmistatud mudelid, vt   TELEFUNKEN

   TELEFUNKEN TA 347 B ja TA 667 U   1937/38

   TELEFUNKEN T 823 BK   1938/39

   TELEFUNKEN 956 BK   1939/40

PHILIPS - Eestis valmistatud mudelid, vt   PHILIPS

   PHILIPS 429B, 629B, 645, 480   1939/40


KB / KOLSTER-BRANDES - monteerimine, kastid.

Rahvusarhiiv ERA.962.1.157 ja ERA.962.1.158 (Tallinna Manufaktuur ja Kaubanduse AS-i kirjavahetus firmaga Kolster-Brandes, sept 1937 kuni dets 1938 ja jaan 1939 kuni aug 1940)

Tallinna Manufaktuur ja Kaubanduse AS-i kirjavahetus Briti raadiotehase Kolster-Brandes Ltd Eesti esindusõiguse saamise üle algas oktoobris 1937. 13. novembril 1937 telliti prooviaparaatidena üks KB 610, KB 630, KB 652 ja KB 660. Suurem KB vastuvõtjate sissevedu toimus 1938. aasta II poolel (hooaeg 1938/39) ja 1939. a. suvel (hooaeg 1939/40). Osa aparaate imporditi valmis kujul, osa shassiidena (sh skaala, nupud ja kõik muu, välja arvatud kast) ning täiesti üksikosadena veeti sisse 1939/40 hooaja mudel KB 810.
1938/39 telliti kirjavahetuse põhjal mudeleid (sulgudes tellimuste kogused) KB 710 (100 tk), KB 720 (25 tk), KB 730 (75 tk) ja KB 750 (50 tk). KB enda andmetel eksportisid nad 1938 Eestisse aga 380 vastuvõtjat. T.M.&K. AS-i kinnitusel oli KB osa Briti raadiote impordist Eestisse 1938. a-l 34%.
1939/40 telliti kirjavahetuse põhjal mudeleid KB 810 (350 tk), KB 820 (75 tk), KB 840 (25 tk, hiljem sooviti suurendada 100-le), KB 850 (100 tk, hiljem tühistati), kuid oluline osa tellimustest jäi alanud sõja tõttu täitmata.

KB 810   1939/40 - monteerija STANDARD-RAADIO, J. RAMMUL
Mudel: KB 810
Toide: patarei
Lambid: 3
Lainealad: 3
Võnkeringid: 3
Hind: 130.- kr.
KB 810
Nr 7678

Ilmselt Eestis monteeritud aparaat.

Eesti Ringhäälingumuuseumi kogu
KB 810
Nr puudub

Ilmselt Eestis monteeritud aparaat.

Saaremaa Muuseumi kogu
(SM _ 10324:56 E)
Foto: muis.ee

Veebruaris 1939 sai T.M.&K. AS majandusministeeriumilt litsentsi raadioaparaatide sisseveoks 1939. aastal. Mahud põhinesid ettevõtte eelmise aasta impordil. Litsentsi järgi tohtis T.M.&K. AS Inglismaalt sisse vedada raadioaparaate kokku 1000 kg, kuni 9000.- krooni väärtuses ja mitte üle 70 eksemplari (sinna hulka arvati ka shassiid). Alla 13 kg kaaluvate aparaatide ja shassiide importimiseks luba ei antud. Kevadel küll sisseveo kontingenti suurendati, kuid piirangute tõttu hakkas T.M.&K. AS aktiivselt läbi rääkima võimaluse üle odavamaid KB aparaate osadena sisse vedada ja Eestis kokku panna. Sel moel importimine ei oleks litsentsi alla käinud. Esimene sellekohane ettepanek saadeti Inglismaale 17. märtsil 1939. Aparaatide monteerijana nähti J. Rammuli raadiotehast, kellega oli juba pikaajaline koostöö Suprema raadiote valmistamisel. KB oli esmalt vastu, kuna ostis ise suure osa üksikosi sisse ja selline äriviis ei oleks tehasele andnud eriti ei tööd ega kasumit. KB kaalus mahtude suurendamiseks koguni täiendavate esindajate otsimist Eestis, mis T.M.&K. AS-i väga ärritas (ainuesindusõigust loeti ärile suureks väärtuseks, lisaks oli KB kaubamärgi Eesti turul sissetöötamiseks tehtud olulisi kulutusi). Pikema kirjavahetuse ja isklike visiitide tulemusel lepiti lõpuks kokku ühe mudeli – KB 810 – osadena ("piece parts") sisseveos ja Eestis kokkupanemises. Eeldatavalt jäi monteerijaks J. Rammul, kuigi kirjavahetuses seda üle ei kinnitata.
8. juunil 1939 esitati tellimus 100 ja 9. juunil eeltellimus kokku 350 (sh ka eelmise päeva 100) komplektile KB 810 osadele koos valjuhääldiga hinnaga 40 shillingit komplekt. Tarneajad olid 100 tk 15. juuniks, 150 tk juulis ja 100 tk augustis.
Kirjavahetusest ei selgu, millal ja millised kogused täpselt kätte saadi. Kindlasti jõudis kohale juunis lähetatud 100 esimese komplekti saadetis, ilmselt pandi juuli lõpus kahe saadetisena teele veel 50 ja 150 komplekti. Üks osa tellitud 350-sest kogupartiist jäi aga alanud sõja tõttu kindlasti saamata. Iseloomulik oli veel see, saadetistes olid alati mõned olulised osad puudu ja need tuli hiljem juurde tellida. Seetõttu ei saa Eestis monteeritud KB 810 koguarvu täie kindlusega öelda.
Mudel KB 810 jõudis Eestis müügile augusti keskel – 14. augustil 1939 ilmus mitmes suuremas ajalehedes (Päevaleht, Uus Eesti, Maa Hääl) uue mudeli reklaam.
Reklaam ajalehes Uus Eesti 14.08.1939 (Digiteeritud eesti ajalehed).


Vasakult: T.M.& K. AS-i esimene ettepanek KB 810 monteerimiseks 17. märtsist 1939 (2 lehte), KB vastus 21. märtsist 1939 (2), KB lõplik vastus pärast pikemat kirjavahetust ja isiklikke kohtumisi 7. juunist 1939 (2) ja T.M.& K. AS-i lõplik tellimus 9. juunist 1939 (2) /kõik Rahvusarhiiv, ERA.962.1.158/
     

Vasakult: KB kiri KB 810 üksikosade esimese partii saatmise kohta koos osade nimekirjaga 21. juunist 1939 (5 lehte) ja KB päring aparaadi kujutise trükimatriitside vajaduse kohta koos KB 810 fotoga 23. juunist 1939 (1 leht) /kõik Rahvusarhiiv, ERA.962.1.158/
 

KB 710, KB 720, KB 730 ja KB 820(?)   1938/39 ja 1939/40(?) - kastid.
KB 730
1938/39

Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum

Eestis valmistatud kast, konstruktsiooni detailid sarnased Suprema 39P kastiga.
Kasti all tempel No 60.
KB 730
1938/39

Fotod: Osta.ee (2010)

 
KB ? (710?)
1938/39?

Fotod: Osta.ee (2016)


Peamiselt ilmselt kaalu ja sellega seotud maksude vähendamise eesmärgil telliti osa KB aparaate juba 1938/39 hooajal shassiidena (sh skaala, nupud ja kõik muu, välja arvatud kast) ning need paigaldati Eestis kohapeal originaali eeskujul valmistatud kastidesse. Igast mudelist saabus Eestisse ka vähemalt üks valmisaparaat (näidis). Kas kõik tellitud partiid täismahus ka Eestisse kohale jõudsid, ei saa kirjavahetuse põhjal kindlalt öelda. Saadetiste viibimine ja osakaupa saatmine oli tavaline nähe.
Kirjavahetuse põhjal telliti shassiidena mudeleid järgmiselt.
9. juunil 1938 telliti shassiidena 75 aparaati KB 710 ja 25 aparaati KB 720. KB 710 oli varustatud "Finland-Baltic" skaalaga ja KB 720 "Northern European" skaalaga. Saadetis pandi teele 7. juulil 1938.
8. augustil 1938 telliti shassiidena 75 aparaati KB 730, neist 60 vahelduvvoolule ja 15 universaali. KB 730 näol leidub kirjavahetuses ka näide hinnakujundusest: mudeli turuhinnaks määrati 195.- krooni, sellest kast 16.50, töö 3.-, tagasein 1.-, skaalaklaas jm 1.20, pappkast 1.30; Eesti turul konkurentsivõime tagamiseks pidi aparaadi (KB-le makstav) omahind Tallinnasse jõudmisel olema 90.- krooni. KB 730 kohta saadeti tehasele ka infot müügi kohta, mille järgi müüdi 1938. a. septembris-oktoobris 18 ja novembris-detsembris 15 aparaati. 1938/39 mudelit läbi ei müüdud, sest KB 730 reklaamiti ka 1939/40 hooajal.
5. oktoobril 1938 telliti shassiidena veel 75 aparaati KB 710, kuid 23. novembril 1938 oli 50 shassiid KB 710 ikka saatmata ja tehas pidas võimalikuks lähetamist alles 1939. a. jaanuari I nädalal. 15. detsembril 1938 saadeti teele 30 aparaati KB 710 shassiidena ilma valjuhääldita.
9. juunil 1939 telliti shassiidena koos valjuhääldiga 75 aparaati KB 820 juuli keskpaigaks, kuid 18. augustil olid need veel kätte saamata. 2. oktoobril 1939 teatas tehas, et senistest tellimustest on osaliselt võimalik täita ka KB 820 oma, kuid nende kohalejõudmise kohta info puudub.


SIMPLEX? - monteerimine?

Ajalehes Uus Sõna 25.10.1935 ilmunud Tartu raadioturgu tutvustavast põhjalikust artiklist võib muuhulgas leida järgmise lõigu:
"Nende kodumaa aparaatide /RET/ kõrval on "Raadio Kooperatiiv" esinduses ka mitmeid välismaa aparaate. Esindatakse mitmeid Inglise ja Ameerika aparaate. Eriti viimaste hulgas on tähelepanuvääriv üks liik aparaate, mis maksvad ainult 110 krooni. Tegelikult tuleks see aparaat maksma palju kallim, kuid et ta meile sisse tuuakse vaid osadena ja siin kokku pannakse, siis on võimalik seda ka nii odavasti müüa. ..."

1935/36 hooajal pakkus Raadio-Kooperatiiv välismaa aparaatidest Austria Hornyphon, Inglise Bush ja Ameerika Simplex vastuvõtjaid.

Mudel: SIMPLEX YE
Hooaeg: 1935/36
Toide: võrk
Lambid: 3
Lainealad: 2
Võnkeringid:
Hind: 100.- kr.

AMERICAN BOSCH - kastid.

1934/35

Rahvusarhiiv ERA.892.1.258 (AS Tormolen & Ko kirjavahetus Ameerika raadiotööstuste ja nende esindajatega 1933-34)

American Boschi aparaatide proovitellimuse tegi AS Tormolen & Ko juunis-juulis 1934 (mudelid ja kogus pole teada).
Augusti alguses telliti juurde 30 mudeli 367 shassiid. Septembri alguseks olid need kohal ja 1. oktoobriks olid pooled müüdud.
Septembri lõpus telliti 10 uue mudeli 465 shassiid.
Oktoobri alguses telliti 60 mudeli 367 shassiid ja 12 mudeli 375 shassiid.
Uued tellimused lubas tehas teele panna oktoobri lõpus. Tormolenile oli see pettumuseks, kuna aparaate vajati juba novembri alguses toimuva Eesti raadionäituse jaoks.
Oktoobri lõpus telliti veel 20 mudeli 375 shassiid.
Esimese suurema tellimuse (72 shassiid) pani American Bosch lõpuks teele alles 28. novembril, põhjendades tarnete viibimist ootamatute tõrgetega toormaterjali saamisel. Tormolen väljendas oma ülimat nördimust, kuna lisaks raadionäitusele ei jõudnud aparaadid nüüd kohale isegi hooaja müügi kõrgperioodiks jõulueelseks ajaks. 21. detsembril teatati Tormolenile, et kõik varasemad tellimused on teele pandud.
Detsembris telliti juurde veel 20 mudeli 375 shassiid, mille tehas lubas tarnida uusimas 4. väljalaskes (4th Edition) suure jaamanimedega Euroopa-skaalaga ja teele panna 20. detsembril (tegelikult pandi 27. detsembril).
Seega 1934 telliti shassiisid kokku: mudel 367 - 90; mudel 375 - 52; mudel 465 - 10.

Tormoleni reklaamid 1934/35.
   

Tormolenile 1934. aastal saadetud American Boschi reklaamtrükised /kõik Rahvusarhiiv, ERA.892.1.258/. Kuna Tormolen lõi sidemed American Boschiga ilmselt Brüsselis asunud esindaja F. Kraisi kaudu (kirjavahetust peeti edaspidi nii temaga kui ka otse tehasega), on suur osa saadud näidis- ja reklaammaterjale prantsuskeelsed ja trükitud Belgia esindaja jaoks.
Alumise rea viimane pilt on üks lehekülg AS Tormolen & Ko 1934/35 raadiokataloogist (osta.ee 2020, olemas ka Rahvusraamatukogus). Selle ülejäänud American Boschi mudelitega leheküljed pole praegu kahjuks kättesaadavad.
On mõningaid kahtlusi, kas väikses kastis oli ka tegelikult mudel 367 või on kataloogi sattunud viga.

         
         
AMERICAN BOSCH 375 Ed. 3

Erakogu.

 
AMERICAN BOSCH 375 Ed. 4

Erakogu.

AMERICAN BOSCH 375 Ed. 4

Fotod: Osta.ee (2013)

   
AMERICAN BOSCH ? mudel
1934/35?

Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum

AMERICAN BOSCH ? mudel
1934/35?

Fotod: Osta.ee (2013)

   
AMERICAN BOSCH 367?

Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum

ZENITH - kastid.
Mudel: ZENITH 1113
Hooaeg: 1935
Toide: võrk
Lambid: 6
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: ?.- kr.
ZENITH 1113

Fotod: Osta.ee (2014)

Kast valmistatud ilmselt Tartu Telefoni-vabrikus (samasugune nt RA 35W Luxus, RA 36P, RA 36V jt). Kõlariava osa kujundatud sarnaseks Philipsi 1934/35 ja 1935/36 hooaja mitmele mudelile.

       

ESILEHELE TEHASED UUDISED